Školy zapojené v projektu

Základní škola, Habrmanova 130, Hradec Králové > příjemce podpory

V roce 2003 žadatel realizoval projekt Aktivní učení cesta k účinnému vyučování. Na tento projekt získal žadatel grant z MŠMT. V letech 2005 – 2007 byla ZŠ Habrmanova školícím střediskem v rámci realizace SIPVZ, Programu PI – Informační gramotnost. V rámci tohoto programu žadatel uspořádal cca 20 kurzů – školení úrovně Z a školení poučených uživatelů úrovně P. Dále se žadatel zúčastnil projektu rozvoje lidských zdrojů financované z ESF s názvem „Praktický výcvik v posuzování kvality vzdělávání“, který byl realizován v letech 2007-2008. V rámci tohoto projektu žadatel uspořádal dva třídenní  kurzy. V letech 2005-2006 se žadatel partnersky podílel na realizaci projektu rozvoje lidských zdrojů financované z ESF - vzdělávací středisko metodiky výuky pro pedagogické pracovníky (v předmětech matematika, český jazyk pro 1.stupeň a matematiky a anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň).

Základní škola, M.Horákové 258, Hradec Králové > partner projektu

S partnerskou školou spolupracujeme od roku 2005 v rámci projektu SIPVZ a projektu Tvořivá škola. Pedagogický kolektiv školy absolvoval semináře nabízející se v rámci těchto projektů. Základní škola M. Horákové je škola s rozšířenou výukou matematiky a klade velký důraz na rozvoj přírodovědných a technických předmětů, proto je její místo v projektu nezastupitelné. Podílí se na organizaci matematických, fyzikálních soutěží, jako jsou olympiády, korespondenční semináře apod. Dlouhodobě patří mezi inovující školy v rámci ČR. V rámci projektu je na škole zřízeno vzdělávací středisko aktivního učení  a vybavena třída, ve které jsou realizovány vzdělávací akce zaměřené na šíření moderních metod výuky a předávání dobrých zkušeností.

Základní škola a Mateřská škola, Svobodné Dvory, Spojovací 66 > partner projektu

ZŠ Svobodné Dvory patří mezi dlouhodobě inovující školy. V tomto smyslu je role partnera nezastupitelná, má zájem realizovat a šířit moderní metody výuky v souladu se změnami v oblasti školství, které se začaly plošně realizovat ve školním roce 2007/2008. Všichni pedagogové 1.stupně prošli školeními, které byly realizovány na škole žadatele ZŠ Habrmanova. Poznatky z kurzů a školení mají svoje významné místo mezi vyučovacími metodami partnerské školy.

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 > partner projektu

Základní škola Nový Hradec Králové má zájem realizovat a šířit moderní metody výuky v souladu se změnami v oblasti školství, které se začaly plošně realizovat ve školním roce 2007- 2008. Partnerství škol, které se zapojují do inovačních programů, je zárukou dobré spolupráce, předávání zkušeností, realizace ukázkových hodin a seminářů.

 

UDRŽITELNOST  DO ROKU 2015/16

Partnerské školy v rámci udržitelnosti spolupracují v oblasti vzdělávání. Vyškolení učitelé kooperativního učení předávají své zkušenosti kolegům v učitelském sboru. Proškolený pracovník z každé partnerské školy využívá evaluační program pro zkvalitnění práce učitelů. Partnerské školy využívají projektem vybavené učebny k dalšímu vzdělávání a pro výku žáků. Na svých webových stránkách mají informaci o projektu.

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz