CÍLE PROJEKTU

Prostřednictvím výměny zkušeností ZŠ a zvyšování znalostí nových didaktických postupů v přírodovědných předmětech jako je matematika, fyzika, přírodověda, ale i v  anglickém jazyce, počítačové gramotnosti a odborné kvalifikace učitelů, umožňuje projekt dosahovat dobrého rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin a zvyšování  jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Významné je, že projektem šířené metody a přístupy umožňují aktivní diferenciaci - zapojení všech žáků do výuky, a to včetně žáků se specifickými potřebami učení a žáků nadaných. Rozvoj tohoto aktivního přístupu ke vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech také zvyšuje zájem o tyto oblasti při volbě budoucího povolání.

Uvedených cílů projekt dosahuje formou spolupráce sítě škol Královéhradeckého kraje, šíření dobrých zkušeností, realizací kurzů pro učitele ZŠ, tvorby nových metodických materiálů a založením vzorových tříd kooperativního učení na partnerských školách, kde jsou realizovány motivační vzdělávací akce po celou dobu trvání projektu i  po jeho skončení. Na realizaci projektu se podílí všichni partneři.

Hlavním cílem projektu je:

  • navázání na předcházející projekt realizovaný v rámci OP RLZ
  • podpora a ukotvení sítě spolupracujících ZŠ Královéhradeckého kraje
  • realizace vzdělávacích programů DVPP a jejich ověření

Cílem projektových vzdělávacích programů je:

  • zavádění moderních vyučovacích metod zaměřených na rozvoj mezipředmětových vazeb, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
  • zavádění kooperativních a kreativních metod, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků
  • vyškolení dalších učitelů a lektorů kooperativního učení a vytvoření kvalitních technických  a metodických podmínek pro jejich práci.

Uvedených cílů projekt dosahuje:

  • formou realizace vzdělávacích akcí, schůzek, hospitací, konferencí
  • efektivní evaluací
  • využitím vhodných metodických materiálů, které se zabývají metodikou aktivního učení
  • technickým a metodickým vybavením vzorových tříd, ve kterých budou realizovány vzdělávací akce.
Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz