Finanční zdroje projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje jejich aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. K  hlavním oblastem politiky ESF se řadí:

  1. rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce,
  2. podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce,
  3. podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání,
  4. podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly,
  5. opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce.

Evropský sociální fond se přednostně soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Lze jej však využít i pro podporu na zlepšení systémů a struktur tak, aby trh práce fungoval lépe.

České republice, respektive MŠMT, se otevírá možnost spolufinancovat z prostředků Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových dovedností, usnadňování pracovního uplatnění), rozvoj a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími a výzkumnými institucemi, včetně důrazu na lepší přípravu lidí pro uplatnění na trhu práce.

Podrobnější informace pak na www.esfcr.cz, další pak na webu vlády  ČR.

 

Partneri projektu
© Partnerství pro aktivní učení
skola@habrmanova.cz